مکان تلويزيون ابعاد

بسمه تعا لی
با سلام
احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:
رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب
ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول
موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد
پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)
مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها
رديف    مکان تلويزيون    ابعاد
متر مربع    زمان اکران
آ گهی (ثانيه)    تعداد تکرار در روز    اجاره ماهيانه
(تومان)
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    117    12    600    000/000/7
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    96    12    600    000/000/8
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    66    10    800    000/000/7
4    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    40 اينچ
سونی    15    320    000/500/6
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    12    400    000/300/1
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    12    400    000/300/1
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    12    400    000/300/1
  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/750/3    000/500/3

    000/200/3
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    000/500/5    000/200/5    000/000/5
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    000/300/4    000/000/4    000/750/3
46    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    000/000/12
    000/000/22    000/000/40
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    000/550    000/500
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    000/550    000/500
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    000/550    000/500

خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/7    000/200/7
    000/000/7
    بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
2    بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آ باد    000/000/7    000/700/6    000/500/6
    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           

3    بلوار ملک آ باد –تلويزيون سه راه خيام   
000/500/7   
000/200/7   
000/000/7
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس دو تايي (ماهيانه )
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس سه تايي (ماهيانه )        

رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


   
بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آباد    000/500/11     


  000/200/11


    000/000/11
   
بلوار ملک آباد- تلويزيون سه راه خيام           
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)
           

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس شش تايي (ماهيانه )        

رديف   
مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


    بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/12     


  000/200/12


    000/000/12
     
بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
   
بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
   
بلوار سجاد- تلويزيون پاسا ژ نگار
بلوار سجاد –تلويزيون پا ساژ پو يا
بلوار سجاد – تلويزيون پا ساژ البرز                

1-    حداقل دوره قرار داد 3ماه می باشد. 2-کليه قيمت های اعلامی به تومان می باشد.3-هزينه ساخت آگهی بعهده سفارش دهنده می باشد.4-کسورات قانونی بعهده سفارش دهنده می باشد.
خوا هشمند است موارد را بررسی و اوامر حضرتعالی را به اين شرکت امر به ابلاغ فرمائيد.   
خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001


بسمه تعا لی
با سلام
احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:
رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب
ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول
موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد
پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)
مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها
رديف    مکان تلويزيون    ابعاد
متر مربع    زمان اکران
آ گهی (ثانيه)    تعداد تکرار در روز    اجاره ماهيانه
(تومان)
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    117    12    600    000/000/7
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    96    12    600    000/000/8
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    66    10    800    000/000/7
4    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    40 اينچ
سونی    15    320    000/500/6
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    12    400    000/300/1
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    12    400    000/300/1
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    12    400    000/300/1
  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/750/3    000/500/3

    000/200/3
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    000/500/5    000/200/5    000/000/5
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    000/300/4    000/000/4    000/750/3
46    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    000/000/12
    000/000/22    000/000/40
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    000/550    000/500
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    000/550    000/500
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    000/550    000/500

خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/7    000/200/7
    000/000/7
    بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
2    بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آ باد    000/000/7    000/700/6    000/500/6
    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           

3    بلوار ملک آ باد –تلويزيون سه راه خيام   
000/500/7   
000/200/7   
000/000/7
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس دو تايي (ماهيانه )
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس سه تايي (ماهيانه )        

رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


   
بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آباد    000/500/11     


  000/200/11


    000/000/11
   
بلوار ملک آباد- تلويزيون سه راه خيام           
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)
           

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس شش تايي (ماهيانه )        

رديف   
مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


    بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/12     


  000/200/12


    000/000/12
     
بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
   
بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
   
بلوار سجاد- تلويزيون پاسا ژ نگار
بلوار سجاد –تلويزيون پا ساژ پو يا
بلوار سجاد – تلويزيون پا ساژ البرز                

1-    حداقل دوره قرار داد 3ماه می باشد. 2-کليه قيمت های اعلامی به تومان می باشد.3-هزينه ساخت آگهی بعهده سفارش دهنده می باشد.4-کسورات قانونی بعهده سفارش دهنده می باشد.
خوا هشمند است موارد را بررسی و اوامر حضرتعالی را به اين شرکت امر به ابلاغ فرمائيد.   
خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001

بسمه تعا لی

با سلام

احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:

رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب

ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول

موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد

پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)

مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها

رديف

مکان تلويزيون

ابعاد

متر مربع

زمان اکران

آ گهی (ثانيه)

تعداد تکرار در روز

اجاره ماهيانه

(تومان)

1

بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد

117

12

600

000/000/7

2

بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام

96

12

600

000/000/8

3

بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)

66

10

800

000/000/7

4

اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100

سوپر مارکت برتر مشهد

40 اينچ

سونی

15

320

000/500/6

5

بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار

4

12

400

000/300/1

6

بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا

4

12

400

000/300/1

7

بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز

4

12

400

000/300/1

  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)

رديف

مکان تلويزيون

دوره سه ماهه

دوره شش ماهه

دوره يکساله

1

بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد

ارسال شده در : 1390/10/12 - 18:44:31

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک

بسمه تعا لی
با سلام
احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:
رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب
ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول
موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد
پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)
مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها
رديف    مکان تلويزيون    ابعاد
متر مربع    زمان اکران
آ گهی (ثانيه)    تعداد تکرار در روز    اجاره ماهيانه
(تومان)
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    117    12    600    000/000/7
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    96    12    600    000/000/8
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    66    10    800    000/000/7
4    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    40 اينچ
سونی    15    320    000/500/6
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    12    400    000/300/1
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    12    400    000/300/1
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    12    400    000/300/1
  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/750/3    000/500/3

    000/200/3
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    000/500/5    000/200/5    000/000/5
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    000/300/4    000/000/4    000/750/3
46    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    000/000/12
    000/000/22    000/000/40
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    000/550    000/500
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    000/550    000/500
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    000/550    000/500

خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/7    000/200/7
    000/000/7
    بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
2    بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آ باد    000/000/7    000/700/6    000/500/6
    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           

3    بلوار ملک آ باد –تلويزيون سه راه خيام   
000/500/7   
000/200/7   
000/000/7
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس دو تايي (ماهيانه )
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس سه تايي (ماهيانه )        

رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


   
بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آباد    000/500/11     


  000/200/11


    000/000/11
   
بلوار ملک آباد- تلويزيون سه راه خيام           
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)
           

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس شش تايي (ماهيانه )        

رديف   
مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


    بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/12     


  000/200/12


    000/000/12
     
بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
   
بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
   
بلوار سجاد- تلويزيون پاسا ژ نگار
بلوار سجاد –تلويزيون پا ساژ پو يا
بلوار سجاد – تلويزيون پا ساژ البرز                

1-    حداقل دوره قرار داد 3ماه می باشد. 2-کليه قيمت های اعلامی به تومان می باشد.3-هزينه ساخت آگهی بعهده سفارش دهنده می باشد.4-کسورات قانونی بعهده سفارش دهنده می باشد.
خوا هشمند است موارد را بررسی و اوامر حضرتعالی را به اين شرکت امر به ابلاغ فرمائيد.   
خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001


بسمه تعا لی
با سلام
احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:
رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب
ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول
موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد
پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)
مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها
رديف    مکان تلويزيون    ابعاد
متر مربع    زمان اکران
آ گهی (ثانيه)    تعداد تکرار در روز    اجاره ماهيانه
(تومان)
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    117    12    600    000/000/7
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    96    12    600    000/000/8
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    66    10    800    000/000/7
4    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    40 اينچ
سونی    15    320    000/500/6
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    12    400    000/300/1
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    12    400    000/300/1
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    12    400    000/300/1
  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/750/3    000/500/3

    000/200/3
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    000/500/5    000/200/5    000/000/5
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    000/300/4    000/000/4    000/750/3
46    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    000/000/12
    000/000/22    000/000/40
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    000/550    000/500
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    000/550    000/500
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    000/550    000/500

خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/7    000/200/7
    000/000/7
    بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
2    بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آ باد    000/000/7    000/700/6    000/500/6
    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           

3    بلوار ملک آ باد –تلويزيون سه راه خيام   
000/500/7   
000/200/7   
000/000/7
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس دو تايي (ماهيانه )
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس سه تايي (ماهيانه )        

رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


   
بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آباد    000/500/11     


  000/200/11


    000/000/11
   
بلوار ملک آباد- تلويزيون سه راه خيام           
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)
           

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس شش تايي (ماهيانه )        

رديف   
مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


    بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/12     


  000/200/12


    000/000/12
     
بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
   
بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
   
بلوار سجاد- تلويزيون پاسا ژ نگار
بلوار سجاد –تلويزيون پا ساژ پو يا
بلوار سجاد – تلويزيون پا ساژ البرز                

1-    حداقل دوره قرار داد 3ماه می باشد. 2-کليه قيمت های اعلامی به تومان می باشد.3-هزينه ساخت آگهی بعهده سفارش دهنده می باشد.4-کسورات قانونی بعهده سفارش دهنده می باشد.
خوا هشمند است موارد را بررسی و اوامر حضرتعالی را به اين شرکت امر به ابلاغ فرمائيد.   
خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001


بسمه تعا لی
با سلام
احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:
رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب
ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول
موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد
پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)
مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها
رديف    مکان تلويزيون    ابعاد
متر مربع    زمان اکران
آ گهی (ثانيه)    تعداد تکرار در روز    اجاره ماهيانه
(تومان)
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    117    12    600    000/000/7
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    96    12    600    000/000/8
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    66    10    800    000/000/7
4    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    40 اينچ
سونی    15    320    000/500/6
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    12    400    000/300/1
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    12    400    000/300/1
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    12    400    000/300/1
  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/750/3    000/500/3

    000/200/3
2    بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام    000/500/5    000/200/5    000/000/5
3    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)    000/300/4    000/000/4    000/750/3
46    اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100
سوپر مارکت برتر مشهد    000/000/12
    000/000/22    000/000/40
5    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار    4    000/550    000/500
6    بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا    4    000/550    000/500
7    بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز    4    000/550    000/500

خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001
رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله
1    بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/7    000/200/7
    000/000/7
    بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
2    بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آ باد    000/000/7    000/700/6    000/500/6
    بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           

3    بلوار ملک آ باد –تلويزيون سه راه خيام   
000/500/7   
000/200/7   
000/000/7
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس دو تايي (ماهيانه )
اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس سه تايي (ماهيانه )        

رديف    مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


   
بلوار احمد آباد – تلويزيون ملک آباد    000/500/11     


  000/200/11


    000/000/11
   
بلوار ملک آباد- تلويزيون سه راه خيام           
    بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)
           

اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت باکس شش تايي (ماهيانه )        

رديف   
مکان تلويزيون    دوره سه ماهه    دوره شش ماهه    دوره يکساله


    بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک آباد    000/500/12     


  000/200/12


    000/000/12
     
بلوار ملک آباد – تلويزيون سه راه خيام           
   
بلوار سجاد تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)           
   
بلوار سجاد- تلويزيون پاسا ژ نگار
بلوار سجاد –تلويزيون پا ساژ پو يا
بلوار سجاد – تلويزيون پا ساژ البرز                

1-    حداقل دوره قرار داد 3ماه می باشد. 2-کليه قيمت های اعلامی به تومان می باشد.3-هزينه ساخت آگهی بعهده سفارش دهنده می باشد.4-کسورات قانونی بعهده سفارش دهنده می باشد.
خوا هشمند است موارد را بررسی و اوامر حضرتعالی را به اين شرکت امر به ابلاغ فرمائيد.   
خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001


 

ارسال شده در : 1390/10/12 - 18:51:24

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
18888

   بلوار احمد آباد- تلويزيون ملک

بسمه تعا لی

با سلام

احتراما پيرو در خواست آن مقام محترم در خصوص ارسال قيمت تلويزيون های شهر منصوبه در سطح شهر مشهد مربوط به شرکت پرند آروين توس به شرح ذيل اعلام می گردد:

رسانه: تلويزيون شهری (LEDFULLCOLOR )با ديد کامل روز وشب

ميزان پخش هر باکس در روز:طبق جدول

موقعيت مکانی: شاهراه اصلی مشهد( بلوار آحمد آباد- ملک آباد- سجاد) پر تردد

پوشش مخاطبين هدف: قشر متوسط به بالا( گروههای مرجع)

مزيت: (تصوير- حرکت- نور- امکان پخش چند تيزر به صورت همزمان امکان پخش آنلاين آگهی  از رسانه)    تعرفه ها

رديف

مکان تلويزيون

ابعاد

متر مربع

زمان اکران

آ گهی (ثانيه)

تعداد تکرار در روز

اجاره ماهيانه

(تومان)

1

بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد

117

12

600

000/000/7

2

بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام

96

12

600

000/000/8

3

بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)

66

10

800

000/000/7

4

اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100

سوپر مارکت برتر مشهد

40 اينچ

سونی

15

320

000/500/6

5

بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار

4

12

400

000/300/1

6

بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا

4

12

400

000/300/1

7

بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز

4

12

400

000/300/1

  اجاره پس از کسر تخفيف بر اساس زمان بصورت تک (ماهيانه)

رديف

مکان تلويزيون

دوره سه ماهه

دوره شش ماهه

دوره يکساله

1

بلوا ر احمد آباد- تلويزيون ملک آباد

000/750/3

000/500/3

 

 

000/200/3

2

بلوار ملک آ باد- تلويزيون سه راه خيام

000/500/5

000/200/5

000/000/5

3

بلوار سجا د تلويزيون چهار راه شاهد (گلريز)

000/300/4

000/000/4

000/750/3

46

اجاره يک باکس از تلويزيونهای lcD داخل 100

سوپر مارکت برتر مشهد

000/000/12

 

000/000/22

000/000/40

5

بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ نگار

4

000/550

000/500

6

بلوار سجاد – تلويزيون پا سا ژ پويا

4

000/550

000/500

7

بلوار سجاد – تلويزيون پاساژ البرز

4

000/550

000/500

 

خيابان دانشگاه مقابل سينما هويزه پلاک 301      تلفکس: 05115011659   همراه :  09153150770 ----09355619001